Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds - Shares - Aksjebrev - Scripofili


Tel: +46(0)8-611 01 10,
611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info@aktiesamlaren.se

HEM   HOME


Pris 100 kr st.

Det började för länge sedan
Redan för 100 år sedan började pionjärer världen runt samla på gamla aktiebrev. I Sverige hade vi Henryk Bukowski, som redan 1886 gav ut en katalog över " Samling av svenskt och utländskt sedelmynt samt svenska förordningar, böcker och skrifter rörande riksgäld, banco- och sedelväsen mm, " innehållande ett avsnitt om "lottbrev, obligationer o dyl".

Stort intresse
Det breda samlandet startade emellertid under tidigt 1970-tal, främst i USA och England, men även Sverige var ett av de tidiga länderna. I Sverige är samlandet väl förankrat och intresset för vår företagshistoria utbrett. Många aktiebrev har vackra motiv, en del avbildar historiska byggnader, konstruktioner, uppfinningar, företagskonstellationer mm. Kort sagt, att samla aktiebrev ger en unik inblick i svensk företagshistoria.

I förteckningen som vi successivt publicerar på vår hemsida kommer du att finna ett stort och varierat utbud av svenska aktiebrev. Om du inte skulle finna det du söker här, tveka inte att ta kontakt med oss.

Du kan söka i bokstavsordning efter bolagsnamnet, gå via länkarna i innehållsförteckningen här till vänster. För förklaringar av förkortningar och annat, se under länken förklaringar för utförlig beskrivning.

KATALOG OM HISTORISKA AKTIER

Unik katalog 
För första gången finns nu en bok som systematiskt förtecknar alla kända historiska aktiebrev som emitterats i Sverige. Den unika boken på 160 sidor innehåller en alfabetisk förteckning över 5.651 svenska aktiebrev som förekommit vid någon av föreningen hittills 38 auktioner eller eljest är kända På samlarmarknaden - från Abies AB i Västerås till AB Öwedsklosters sandstenbrott i Malmö.

Samtliga illustrerade aktiebrev i färg
Utöver bolagets namn anges för varje aktiebrev dess bransch, län, ort, valör och emissionsår. Boken 64 sidors innehåller avbildningar av 1024


 

Ny katalog med information om 2.000 aktiebrev som inte var kända
(i samlarkretsar) när Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper 1998 publicerade KATALOG ÖVER GAMLA AKTIEBREV.
Den ursprungliga katalogen innehöll 5.651 olika svenska aktiebrev varav 1.024 avbildade i färg. Den nya katalogen som just är ute av trycket innehåller 2.000 aktiebrev vars existens var okänd för tolv år sedan. 426 av dessa är avbildade i
fyrfärg i den nya katalogen. Aktierna redovisas i alfabetisk ordning. För varje
aktie anges dess bransch, län, emissions ort, valör, emissions år, om den är
avbildad i färg samt dess uppskattade värde i fullgott skick. Katalogen innehåller också artiklar om hur man samlar gamla aktiebrev, hur de värderas, det internationella samlandet av aktiebrev m m.

Finns blå och vinröd pärm

SVENSKA AKTIEBREV FÖRE 1850
Bok över kända historiska aktiebrev före 1850 med bilder och historik på svenska, engelska och tyska.
Sammanställning av 96 st. kända bevarade svenska aktiebrev från tiden före 1848 – dvs det år då den första svenska aktiebolagslagen tillkom.